תפריט
Your Cart

תנאי שימוש

 

תנאי שימוש לאתר רחלה ארומתרפיה

קניין רוחני
 
המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה של רחלה בוגין לבדה. כל המידע שבאתר ו/או המידע הניתן לצפייה בו הינו קניינה הבלעדי של רחלה בוגין, בין אם פורסם על ידה ובין אם על ידי צד שלישי כלשהו. אין בעובדה זו כדי להטיל אחריות כלשהי על רחלה בוגין כאמור בסעיף הגבלת האחריות שלהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של רחלה בוגין.

 

סימני המסחר המופיעים באתר הינם כולם בבעלותם הבלעדית של רחלה בוגין או צדדי ג'. לפיכך, שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב מ רחלה בוגין ו/או מצדד ג' הרלבנטים לסימן המסחר. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ו/או אמנות בינלאומיות ו/או חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

פרסומות וקישוריות
רחלה ארומתרפיה אינה אחראית בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. אין בהצגת פרסומת באתר משום תמיכת רחלה ארומתרפיה ו/או נטילת אחריות  ו/או התחייבות בקשר לתכנים המופיעים בפרסומת, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה על כך כי רחלה ארומתרפיה אחראית ו/או שולטת בתכנים של האתר החיצוני, ורחלה ארומתרפיה לא תשא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.
המשתמש אינו רשאי להעתיק חלקים ו/או חומרים מהאתר. ככלל, אין לעשות שימוש כלשהו באתר שלא למטרות המפורשות באתר. במידה וגולש יפר את האמור לעיל ימנע ממנו השימוש באתר ו/או בשירותי רחלה ארומתרפיה מבלי שתהיה לו כל טענה בעניין.

פורומים וצ'אטים
ההשתתפות בשירותים בפורומים ובצ'אטים כפופה לנקיטה בלשון ראויה ומכובדת ובהימנעות מהפרעה ללקוחות אחרים ולשירותי רחלה ארומתרפיה. כל המגיב בשירותים אלה עושה זאת על אחריותו הבלעדית ורחלה לא תהיה אחראית על תוכן התגובות. רחלה ארומתרפיה שומרת על זכותה להפסיק את מתן השירותים בכל עת באופן כללי ו/או לגולש מסוים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ייעוץ
מידע המתפרסם באתר רחלה ארומתרפיה אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי תחליף לאבחון או טיפול, להנחיה רפואית, חוות דעת רפואית, או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה.
אין להשתמש במידע המופיע באתר רחלה ארומתרפיה לצורך אבחון או טיפול. המידע המופיע באתר הינו כללי.
אין לבצע החלטה בנוגע לטיפול בהתבסס על המידע המופיע באתר רחלה ארומתרפיה. כל החלטה בנוגע לבריאות, לטיפול ו/או תרופה צריכה להיעשות באמצעות יעוץ עם מטפל מקצועי ומוסמך בתחום הבריאות.
חפשו ייעוץ רפואי מקצועי ממטפל מוסמך או מהרופא בכל שאלה הנוגעת למצבכם הרפואי.

הפרעה לשימוש באתר
הגולש מתחייב לשפות את רחלה ארומתרפיה ו/או מי מטעמה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה שלא כדין  לחומר ו/או לקבצי מחשב ו/או הדבקה מכוונת בוירוס מחשב המועבר למחשבים אחרים ו/או הפרעה למחשבים אחרים. ב. שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או מניעה לשימוש בשירותי האתר  ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה בזכויות קניינות ואחרות של אחרים, או התנהגות בניגוד למקובל ברשת האינטרנט, לרבות הטרדה, איום, הוצאת דיבה, השפלה, הפרת פרטיות, וכיוצא בזה. ג. בגין כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו.

שימוש במידע והגנת הפרטיות
הגולש נותן בזה את הסכמתו לכך שרחלה ארומתרפיה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו באתר בכל דרך שהיא וכן תשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים באתר, ו/או לצורך קיום הוראות הדין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה רחלה ארומתרפיה רשאית:
1.    לעשות כל שימוש בפרטי הגולש לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לרחלה ארומתרפיה מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שככל שהועבר מידע לצד שלישי , הצד השלישי התחייב לשמור בסוד כל מידע שיימסר לו בקשר עם הגולש.             
2.    למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י הוראות כל דין. 
3.    לעשות שימוש לצורכי רחלה ארומתרפיה בפרטי הגולש ובמידע אחר, הקשור לגולש,  הקיים בידי רחלה ארומתרפיה.

חנות מקוונת 
אתר זה של רחלה בוגין ממוקם על רשת האינטרנט ובין השאר מפעיל ומנהל חנות מקוונת לציבור הגולשים ברשת (להלן: "האתר").
"פעולה" כהגדרתה בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת  מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר ו/או כל פעולה אשר האתר מזמין את הלקוח לבצע שאינה כרוכה ברכישה ( למשל רישום למועדון לקוחות ) .
"גולש" באתר זה הנו משתמש או משתמשת ברשת האינטרנט אשר מגיע או מגיעה לאתר, נחשף או נחשפת לתכניו  ו/או מבצע או מבצעת בו פעולות
רכישה באמצעות האתר כפופה להוראות תקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמם עקב פעולות שביצע או שימוש שעשה באתר אלא אם הופרו התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון זה.
גולש המוצע לו להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים בו, נדרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. 
פעולות באתר יבוצעו רק על ידי גולש שבבעלותו כרטיס אשראי, תקף ביום הפעולה, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.
רחלה בוגין שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי
אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

הזמנת מוצרים
רחלה ארומתרפיה  מציעה באתר מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים") לא בהכרח שכל מוצר המוצג באתר ניתן לרכישה באתר ולכן רחלה ארומתרפיה לא תהיה מחויבת למכור כל מוצר המפורסם באתר אם לא נכתב הדבר במפורש בסמוך למוצר הרלבנטי . 
על מנת שרחלה ארומתרפיה תקבל את הצעת הגולש  לרכישת מוצר (להלן: "ההזמנה"), חשוב שהמוצרים המוזמנים יימצאו במלאי. למרות שרחלה ארומתרפיה עושה כמיטב יכולתה שהמוצרים שבאתר אכן יהיו במלאי, הרי שלעתים הדבר לא יסתייע. אם המוצרים חסרים, תשלח לגולש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלו או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומרת לעצמה רחלה ארומתרפיה את הזכות להציע, במידה וישנה אפשרות, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם יקבל הגולש את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם הגולש יסרב, תימחק הזמנתו ורחלה ארומתרפיה תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלו.

אופן ביצוע הזמנה
לאחר שהגולש יבצע הזמנה תתקבל אצלו הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתו. הודעה זו אינה מחייבת את רחלה ארומתרפיה לספק את המוצרים שהוזמנו אלא רק מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי של הגולש וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעת הגולש כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו, בתנאי שהם מצויים במלאי של רחלה ארומתרפיה.
אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא רחלה ארומתרפיה רשאית לבטל את הרכישה והגולש לא יחוייב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, רחלה ארומתרפיה לא תוכל  להבטיח המוצרים יגיעו לגולש. במקרה שהמוצרים יחזרו אל רחלה ארומתרפיה בגלל פרטים מוטעים שמסר הגולש , יחולו דמי  משלוח וטיפול על הגולש. לפיכך על הגולש להקפיד  למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

אמצעי התשלום
האתר מאובטח בתקן PCI-DSS.
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר הכרטיס ופרטיו ידרש הגולש להזין במקום המיועד לכך.
שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
מועד אספקה
אלא אם צוין אחרת , זמני האספקה להם מתחייבת רחלה ארומתרפיה הנם עד עשרה ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, רחלה ארומתרפיה תעשה כמיטב יכולתה להקדים את

זמן האספקה
במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת רחלה ארומתרפיה ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית רחלה ארומתרפיה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים לכתובת אשר אליה יבקש הלקוח לספק את המוצרים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י רחלה ארומתרפיה ואינם בשליטתה והגולש מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד רחלה ארומתרפיה עקב שיבושים באספקה.
אספקת המוצרים באמצעות שליחים לאחר תאום מראש עם הלקוח

מחירים ותשלומים
חיוב הגולש יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הגולש , במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהוזמנו בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
רחלה ארומתרפיה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

ביטול עסקה 
הלקוח רשאי לבטל את הרכישה בהתאם לאמור בהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן:"החוק")
לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, וכאלה שאריזתם נפתחה .

אחריות
האחריות על מוצר מכסה את תפקודו הפונקציונלי בלבד (תקלות טכניות) ואינה כוללת תקלות שנגרמו כתוצאה מנזק פיזי שנעשה למכשיר, שימוש לא תקין, שבר, אחסון ותחזוקה לקויה או נזק תפקודי שנגרם כתוצאה מנזק פיזי.
בשום נסיבות לא תחול על רחלה ארומתרפיה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא שימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת,  
רחלה ארומתרפיה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשה הגולש  שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לגולש  כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי רחלה ארומתרפיה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ודרישות הגולש.
רחלה ארומתרפיה לא תהיה אחרית לאופן השימוש על ידי הגולש בעצמו.

תנאים נוספים
הפרטים האישיים שמסר הגולש בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של רחלה ארומתרפיה. פרטים אלו לא יועברו לגורם שלישי. על פי חוק הגולש אינו חייב למסור פרטים אלו ואולם בהעדרם לא תוכל רחלה ארומתרפיה לטפל בהזמנתו .
רחלה ארומתרפיה תהא רשאית לשלוח לגולש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.
בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר מ רחלה ארומתרפיה לנהל את האתר כתיקנו או  לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה , תהא היא רשאית  לבטל את ההתקשרות עם קונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
רחלה ארומתרפיה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כל שהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices, special promotions, or any other important messages. http://www.allaboutcookies.org/